Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2019-12-11 04:41:49

Aktualności

III edycja konkursu krajoznawczo-kulturowego dla osadzonych w Zakładzie Karnym.

W dniu 15 lipca 2016 roku w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Łupkowie, pracownicy Zespołu przeprowadzili konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Z takiej formy resocjalizacji chęć skorzystania zdeklarowało 25-ciu osadzonych z Zakładu Karnego w Łupkowie, którym wcześniej przekazano materiały szkoleniowe i edukacyjne do nauki.

Spotkanie zostało poprzedzone prezentacją multimedialną obrazującą walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe wszystkich nadzorowanych przez Zespół parków krajobrazowych. Po wysłuchaniu prelekcji uczestnicy przystąpili do wypełniania testu. Po sprawdzeniu prac i ocenieniu przez komisję konkursową wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody.

 Przeprowadzony konkurs wykazał duże zainteresowanie przyrodą parków krajobrazowych i zaangażowanie osadzonych oraz potwierdził idee organizowania edukacji ekologicznych w Zakładach Karnych. Spotkania z osadzonymi mają na celu przekonanie ich do wartości proekologicznych, zapoznanie z przepisami o ochronie przyrody na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte różnymi formami ochrony przyrody.