Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2020-11-24 15:39:12

Aktualności

Ochrona czynna sów na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

Na obszarze Unii Europejskiej sowy "Strigiformes" podlegają ochronie na mocy prawa krajowego państw członkowskich oraz na mocy zapisów Dyrektywy Parlamentu  Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. o ochronie dziko żyjących ptaków, zwanej Dyrektywą Ptasią (DP).Art. 4 DP nakłada na państwa członkowskie obowiązek ochrony siedlisk gatunków poprzez tworzenie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO).

Jednym z zagrożeń dla występowania sów jest brak miejsc lęgowych. Dotyczy to zarówno gatunków leśnych, jak i tych bytujących w pobliżu człowieka. Wycinanie dziuplastych drzew, zatykanie otworów wlotowych na strychy, uszczelnianie budynków prowadzą do ograniczania miejsc odpowiednich do złożenia jaj i wychowania piskląt. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem tych problemów jest wywieszanie skrzynek i platform lęgowych (koszy).

W dniu 18 marca br. pracownicy Zespołu przy współpracy z pracownikiem Nadleśnictwa Baligród zamontowali na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego budki dla puszczyka i włochatki, gdyż sowy są ptakami dość łatwo akceptującymi sztuczne konstrukcje i z sukcesem je zasiedlającymi.