Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

RUSZA XIV EDYCJA KONKURSU „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI” rok szkolny 2014/2015.

W związku z rozpoczęciem XIV edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" rok szkolny 2014/2015 zapraszamy do udziału uczniów szkół gimnazjalnych z terenu parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres siedziby Zespołu do dnia 24 października 2014 roku.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla

Koordynator: Ignacy Bielecki

e-mail Koordynatora: ibielecki@parkikrosno.pl

                            REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI” rok szkolny 2014/2015

 1. ORGANIZATORZY

 1. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (wielkopolskie)
 2. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych (dolnośląskie)
 3. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego (lubuskie)
 4. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych (opolskie)
 5. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (małopolskie)
 6. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych (lubelskie)
 7. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (śląskie)
 8. Dyrekcja Brodnickiego Parku Krajobrazowego (kujawsko - pomorskie)
 9. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (łódzkie)
 10. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (podlaskie)
 11. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich (warmińsko- mazurskie)
 12. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (pomorskie)
 13. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych (mazowieckie)
 14. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu (podkarpackie)
 15. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (świętokrzyskie)
 16. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (zachodniopomorskie)
 17. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie (podkarpackie)

CELE KONKURSU

 1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski.

 2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.

 3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.

 4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

 5. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.

 6. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.

 7. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

 8. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.

 9. Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków.

 10. Nauka umiejętności interpretowania mapy.

 11. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.

 12. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.

   

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów z gmin, które wchodzą w skład parków krajobrazowych i ich otulin, z wyjątkiem miast wojewódzkich. Wyjątek nie dotyczy dzielnic objętych granicami parku krajobrazowego.

 2. Szkoły z gmin, na terenie których znajduje się więcej niż jeden park krajobrazowy, mogą reprezentować tylko jeden z nich, który wybierają podając jego nazwę na karcie zgłoszeniowej.

 3. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową i przesłać na adres koordynatora konkursu z terenu swojego województwa.

   

  Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie do 24 października 2014 r.

 1. PRZEBIEG KONKURSU

  Konkurs przebiega w dwóch częściach: wojewódzkiej (1, 2, 3 i 4 etap) i ogólnopolskiej   (5 etap). 

 1. CZĘŚĆ WOJEWÓDZKA 

  Składa się z 4 etapów organizowanych przy udziale administracji parków krajobrazowych oraz koordynatorów z gmin, których szkoły zgłosiły swój udział.

  1 etap: szkolny – rywalizacja między uczniami w obrębie danej szkoły (do wzięcia udziału w tym etapie zachęcamy całe klasy).

  2 etap: gminny – rywalizacja między szkołami w obrębie danej gminy (w przypadku gminy, na terenie której znajduje się tylko jedno gimnazjum, zwycięzcy etapu szkolnego automatycznie kwalifikują się do etapu 3).

  3 etap: parkowy – rywalizacja szkół reprezentujących gminy w obrębie danego parku krajobrazowego (jeśli dany park krajobrazowy położony jest na terenie dwóch lub więcej województw, ale kierowany jest przez jedną Dyrekcję, Zarząd/Zespół, w wyniku tego etapu należy wyłonić tylko jedną reprezentację do finału wojewódzkiego). Jeżeli na etapie 3 parkowym występuje tylko jedna szkoła to automatycznie przechodzi ona do etapu 4 wojewódzkiego i reprezentuje ten park.

  4 etap: wojewódzki – rywalizacja pomiędzy szkołami reprezentującymi poszczególne parki krajobrazowe.

  W etapie 1 konkursu zostaną wyłonione 4-osobowe drużyny - reprezentacje szkół, które będą reprezentowały je w kolejnych etapach konkursu. Ocena drużyny, na każdym etapie konkursu, będzie sumą punktów poszczególnych jej członków. W terminie 7 dni po odbyciu się 1, 2 i 3 etapu należy nadesłać protokół na adres koordynatora wojewódzkiego konkursu.

  Zestaw pytań do każdego etapu przygotowują i rozsyłają pracownicy poszczególnych dyrekcji, zarządów lub zespołów parków krajobrazowych. Koordynator wojewódzki lub wyznaczony przez niego pracownik danego parku krajobrazowego, zobowiązany jest do rozdysponowania ich wśród uczestników (z wyjątkiem etapu 4 i 5).

  Etap 1, 2, 3.

  Test będzie składał się z 25 pytań, z których 15 to tzw. pytania ogólne (identyczne we wszystkich województwach, dotyczące ogólnej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej – pytania przygotowywane przez koordynatora ogólnopolskiego). Pozostałe 10 pytań - dotyczą parku krajobrazowego danego województwa, który reprezentowany jest przez daną szkołę/drużynę (przygotowują je koordynatorzy wojewódzcy).

  Etap 4 – finał wojewódzki.

  Rywalizują w nim szkoły reprezentujące poszczególne parki krajobrazowe.

  Podobnie, jak w poprzednich etapach, test będzie się składał z 15 tzw. ogólnych pytań i 10 pytań dotyczących wszystkich parków krajobrazowych danego województwa. Dodatkową konkurencją będzie rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt chronionych.

 2. CZĘŚĆ OGÓLNOPOLSKA – ETAP 5

  Organizacja finału ogólnopolskiego oraz nagrody dla finalistów, będą uzależnione od wielkości uzyskanych środków finansowych. Szczegółowy regulamin 5 etapu konkursu zostanie przekazany opiekunom laureatów wojewódzkich po finale wojewódzkim (etap 4). W etapie 5 rywalizują między sobą szkoły, które zwyciężyły w finałach wojewódzkich. Uczestnicy muszą wykazać się podstawową wiedzą dotyczącą parków krajobrazowych z województw na terenie całego kraju, biorących udział w konkursie. W etapie 5 uczestnicy również rozwiązywać będą test (15 pytań tzw. ogólnych i 10 pytań dotyczących parków krajobrazowych Polski) oraz rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt chronionych. Ponadto w etapie 5 odbędą się konkurencje dotyczące rozpoznawania pospolitych gatunków roślin oraz interpretowania mapy topograficznej. Zakres dodatkowych konkurencji będzie przedstawiony w regulaminie szczegółowym do 5 etapu.

  Drużyny biorące udział w etapie 4 i 5 otrzymają od koordynatora wojewódzkiego materiały potrzebne do przygotowania się do konkurencji dodatkowych.

 1. NAGRODY

  W etapie 1, 2 i 3 ewentualne nagrody dla zwycięzców drużynowych lub indywidualnych mogą przygotować we własnym zakresie szkoły, gminy, Dyrekcje, Zarządy lub Zespoły Parków. Parki, Zarządy i Zespoły Parków Krajobrazowych odpowiedzialne są za przygotowanie nagród drużynowych lub indywidualnych w etapie 4. Za przygotowanie nagród drużynowych i indywidualnych 5 etapu odpowiedzialny jest koordynator ogólnopolski konkursu.

 2. OCENIANIE

  Pytania ogólne do poszczególnych etapów konkursu będą ujednolicone, co pozwoli porównać wiedzę młodzieży biorącej udział w konkursie. Sposób punktowania zadań wraz z zasadami ich oceniania przesyłany będzie do koordynatorów razem z testami do poszczególnych etapów konkursu.

  Zagadnienia dotyczące formy pytań i punktacji:

  Test:

Część ogólna (łączna ilość punktów – 40):

 • 8 pytań zamkniętych

 • 7 pytań otwartych

Część „parkowa” (łączna ilość punktów – 30):

 • 5 pytań zamkniętych

 • 5 pytań otwartych

  Ponadto w etapie 4 i 5:

Rozpoznawanie gatunków:

finał wojewódzki: łączna ilość punktów – 40.

 • 20 gatunków roślin chronionych

 • 20 gatunków zwierząt chronionych

finał ogólnopolski: łączna ilość punktów – 60.

 • 20 gatunków roślin chronionych

 • 20 gatunków zwierząt chronionych

 • 20 gatunków roślin pospolitych

Obowiązują pełne polskie nazwy gatunku, bez nazw łacińskich.

 • zadanie drużynowe – interpretacja mapy topograficznej: maksymalnie 10 pkt. dla drużyny.

Podczas finału ogólnopolskiego wszystkie drużyny uczestniczą we wszystkich etapach konkursu.

 1. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU

  Do obowiązków organizatora konkursu w poszczególnych województwach należy poinformowanie nauczycieli gimnazjów o konkursie, rozdysponowanie testów oraz protokołów pokonkursowych, organizowanie i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, w tym ustalenie miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu na terenie swojego województwa.

 2. KALENDARZ KONKURSU

  Daty poszczególnych etapów:

  1 etap – 06 listopada 2014 r., godz. 10 00

  2 etap – 12 grudnia 2014 r., godz. 10 00

  3 etap – 16 stycznia 2015 r., godz. 10 00

  4 etap – 27 marca 2015 r., godz. 10 00

  5 etap – 25 -29 maja 2015 r.,

 3. LITERATURA

  - broszury i informatory dotyczące parków krajobrazowych,

  - program do nauczania biologii i geografii w gimnazjach,

  - popularne przewodniki do oznaczania gatunków grzybów, roślin i zwierząt,

  - do etapu 4 – kompendium wiedzy o parkach krajobrazowych danego województwa, przygotowane przez organizatora wojewódzkiego (drużyny uzyskają je po 3 etapie),

  - do etapu 5 – kompendium wiedzy o parkach krajobrazowych Polski przygotowane przez organizatora ogólnopolskiego (drużyny uzyskają je po 4 etapie).

   

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w Regulaminie Konkursu.

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!!

Załączniki:

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry