Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Polityka prywatności Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

obowiązująca od 14 grudnia 2018 r.

I

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej usług, w tym w zakresie przechowywania danych związanych z prowadzonymi konkursami lub wykonywaniem uprawnień administracyjnych.

II

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

III

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie istotne informacje, które opisują w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz Twoje uprawnienia w zakresie udzielania zgody, jej wycofywania, kierowania do nas sprostowań i wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

PODSTAWOWE POJĘCIA W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator/ ZKPK w Krośnie Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla zewidencjonowany pod numerem NIP 6841045234, jednostka budżetowa Województwa Podkarpackiego -  (0-13) 43-631-87

Klient – każda osoba fizyczna, w tym także przedsiębiorcy, której dane są przetwarzane przez ZKPK w Krośnie;

RODO   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie – wszelkie działania na danych osobowych; np. przechowywanie, przeglądanie, archiwizowanie, wykorzystywanie do kontaktu.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

ZKPK w Krośnie jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z wnioskowaniem o zezwolenia na wycinkę drzewa, udział w organizowanych przez nas konkursach i prelekcjach oraz w każdym przypadku kontaktu z ZKPK w Krośnie.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami:

za pośrednictwem poniższych opcji:

e-mail: poczta@parkikrosno.pl

(0-13) 43-631-87

 JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

W związku z tym, że świadczymy różne usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie, a więc na różnej podstawie prawnej, którą stanowi przede wszystkim RODO.
W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych:

Zawieranie umów/ zamówienia publiczne

Zakres danych:

W celu realizacji złożonego przez nas zamówienia lub kontaktu związanego w celu zawarcia umowy, niezbędne nam są dane do jej realizacji. Obejmują one Twoje imię i nazwisko, firmę, adres firmy i inne adresy, które nam udostępnisz, numer telefonu oraz adres email oraz inne dane, które zdecydujesz się zamieścić na przygotowywanych materiałach. Przetwarzamy także dane rejestrowe zawarte w CEIDG, KRS, NIP oraz REGON. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie podejmiemy żadnych czynności w związku z realizacją umowy i nie dojdzie ona do skutku.

Podstawa prawna.

Podstawę przetwarzania stanowi ich niezbędność do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Kontaktując się z nami w celu uzyskania informacji dobrowolnie umieszczasz swoje dane w wiadomości, więc jeśli nie dotyczy ona umowy (w tym praw z nią związanych) Twoje dane będą przetwarzana na podstawie Twojej zgody i wykorzystane jedynie w celu, w którym do nas napiszesz – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Kontakt za pomocą poczty e-mail

Zakres danych:

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej pytania dotyczące naszej działalności, twoje dane będziemy przetwarzać jedynie w celu wynikającym ze wspomnianej korespondencji.  Będzie to więc cel publiczny wynikający z zadań statutowych, ale sam decydujesz, jakie informacje chcesz uzyskać oraz  o rozpoczęciu kontaktu i jego zakończeniu. W związku z pełnioną funkcją publiczną treść korespondencjo podlega archiwizacji na czas określony w przepisach – tj. 5 lat.

Podstawa prawna.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa a art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz wykonywanie przez nas funkcji publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), polegający na realizacji zadań ustawy o ochronie przyrody.

Przesłanie nam CV i innych ofert

Zakres danych:

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej Twoje dane osobowe (np. CV) w celu przedstawienia kandydatury do pracy lub nawiązania współpracy na innych zasadach niezwłocznie przystąpimy do ich analizy i oceny pod kątem naszego zapotrzebowania, w tym ustalenia czy możemy zaproponować ci ofertę zgodną z oczekiwaniami. Wobec tego skorzystamy z przekazanych nam informacji tylko w zakresie rekrutacji i kontaktu z Tobą, aby przekazać ci naszą decyzję. Jeśli wyrazisz jednoznaczną zgodę na wykorzystanie Twoich na wypadek kolejnych rekrutacji, zachowamy je czekając na sposobność do zaproponowania Ci pracy.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa a art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatrudnianiu nowych osób.

Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów

Zakres danych.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody z dnia 25 czerwca 2015 r. począwszy od 1 stycznia 2016r. organem właściwym do czynności, związanych z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy w miastach na prawach powiatu – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – jest marszałek województwa, w zastępstwie którego sprawami tymi zajmuje się ZKPK w Krośnie. W związku z tym przetwarzamy wszystkie dane zawarte we wniosku i ew. odwołaniu, jako organ pośredniczący.

Podstawa prawna.

Stanowi ją wykonywanie funkcji publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji przepisów o ochronie przyrody. Dane są przetwarzane wyłącznie na wniosek, jednak podstawą przetwarzania nie jest zgoda i nie może zostać cofnięta.

Zarządzanie parkami krajobrazowymi

Zakres danych.

W związku z treścią ustawy o ochronie przyrody z dnia 25 czerwca 2015 r. ZKPK w Krośnie pełni funkcję podmiotu uprawnionego do zarządzania parkami krajobrazowymi wchodzącymi w skład zespołu. Wobec tego przyznane nam zostały kompetencje w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz prawa strony w postępowaniu z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wobec występowania jako strona w postępowaniu mamy dostęp do wszystkich danych w nich zgromadzonych, tak jak każda strona postępowania.

Podstawa prawna.

Stanowi ją wykonywanie funkcji publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji przepisów o ochronie przyrody. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących, które to przepisy określają okres i zakres przetwarzania. Dane podlegają archiwizacji przez okres 5 lat.

Rachunkowość

Zakres danych

Ponieważ nasza działalność – jednostki budżetowej – jest podporządkowana szczegółowym przepisom o rachunkowości, prowadzimy szczegółowe ewidencje rachunkowe i podatkowe zawierającą dane określone przepisami. W przypadku firm ewidencjonujemy NIP, firmę i adres siedziby. Dodatkowo archiwizujemy dane sprzedażowe obejmujące imię i nazwisko Naszych Klientów, adres dostawy, numer rachunku bankowego oraz inne informacje związane z wykonaniem umowy.

Podstawa prawna

Wobec tego, iż przepisów podatkowych jest bardzo dużo i są one rozmieszczone w wielu aktach prawnych wskazujemy, że podstawą przetwarzania jest nałożony na nas obowiązek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a szczegółowe przepisy ujęte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku od towarów i usług, prawie celnym, ustawie o finansach publicznych oraz ordynacji podatkowej.

Działalność promocyjna – konkursy i prelekcje

Zakres danych

W zakresie podejmowanych działań promowania ochrony przyrody – np. poprzez organizację konkursów – będziemy przetwarzać Twoje dane ujawnione nam w ramach tych działań, ale tylko w celu określonym konkretnym działaniem promocyjnym – np. oceną prac i rozdaniem nagród.

Podstawa prawna

Udział w naszych konkursach jest dobrowolny i uzależniony w 100% od Twojej zgody. Jeśli ją wyrazisz będziemy mogli, zgodnie z regulaminem konkursu, ocenić prace konkursowe, a w zależności od regulaminu także przyznać stosowne wyróżnienie i publikować prace konkursowe. W takim wypadku twoje dany uzyskamy na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO – a np. wybór zwycięzców będzie objęte naszym prawnie dopuszczonym interesem, czyli na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

Pamiętaj, że zawsze możesz cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę, jednak jej cofnięcie ma skutek dopiero dla przetwarzania po tym momencie.

Działalność wydawnicza

Zakres danych

W zakresie podejmowanych działań promowania ochrony przyrody – w szczególności poprzez prowadzenie działalności wydawniczej – będziemy przetwarzać Twoje dane ujawnione nam w ramach tych działań, ale tylko w celu określonym konkretnym działaniem promocyjnym – np. publikacją prac związanych z ochroną przyrody.

Podstawa prawna

Udział w naszych działaniach jest dobrowolny i uzależniony w całości od Twojej zgody. Jeśli ją wyrazisz, będziemy mogli, zgodnie z zawartym porozumieniem, publikować utwory, które nam udostępnisz oraz w zakresie wyrażonej zgody opublikować dane twórcy. W takim wypadku twoje dany uzyskamy na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Pamiętaj, że zawsze możesz cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę, jednak jej cofnięcie ma skutek dopiero dla przetwarzania po tym momencie.

PLIKI COOKIES

Na naszej stornie http://parkikrosno.pl stosujemy pliki cookies  w celu zwiększenia funkcjonalności naszej strony internetowej. Wykorzystujemy w tym celu narzędzia Google. Nie stosujemy profilowania i śledzenia użytkowników. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w Twojej przeglądarce, w tym je wyłączyć.

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry