Mapka

Mapka

Liczba odsłon: 10079892

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10079449

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Liczba odsłon: 10079532
Galeria
Liczba odsłon: 85833

Walory przyrodnicze otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego wynikają ze zróżnicowania budowy geologicznej, interesującej rzeźby terenu, cennych zbiorowisk roślinnych, bogatej fauny oraz zabytków kultury materialnej. Obszar otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w prowincji Karpat Zachodnich i podprowincji Pogórze Śródbeskidzkie. Krajobraz tego terenu ma charakter podgórski o charakterystycznych, długich, przeważnie pasmowych wzgórzach, przebiegających z północnego zachodu na południowy wschód. Pasma te przedzielone są równoległymi dolinami rzek i potoków, tworzących typową dla tego terenu rzeźbę. Głównym elementem pokrywy glebowej otuliny Parku są gleby rzędu gleb brunatnoziemnych. W ich bliskim sąsiedztwie występują gleby płowe oraz bielicoziemne. Na szczególną uwagę zasługują również rędziny oraz mady rzeczne. Obszar strefy ochronnej Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego położony jest w strefie klimatów górskich i pogórskich, odznaczających się silnym zróżnicowaniem związanym z urozmaicona rzeźbą. Widoczny jest tu spadek temperatury powietrza i wzrost opadów atmosferycznych wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza. Bardzo ważnym elementem krajobrazu terenu otuliny jest szata roślinna. W skład ekosystemów leśnych wchodzą drzewostany bukowe i bukowo-jodłowe. Osobliwością jest występowanie tu reglowej formy buczyny karpackiej ponad dominującą tu jej podgórską formą. Flora roślin naczyniowych tego terenu jest bardzo bogata. Bardzo istotne dla tego terenu są rośliny reprezentujące element kierunkowy zachodni lub wschodni, gdyż obszar ten leży na granicy dwóch działów Karpat – Karpat Zachodnich i Wschodnich. W florze strefy ochronnej Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego występują również gatunki górskie a najważniejszą rolę w tej grupie odgrywają gatunki reglowe związane z piętrem leśnym górskim. Brak jest gatunków subalpejskich. Dużą część stanowią natomiast gatunki synantropijne świadczące o przekształceniu szaty roślinnej przez człowieka.

Bogactwo i różnorodność gatunkowa fauny otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego uwarunkowana jest specyficznym położeniem geograficznym oraz stosunkowo wysokim stopniem naturalności zbiorowisk roślinnych, w postaci rozległych kompleksów leśnych. Duże znaczenie dla fauny mają również łąki i pastwiska, a także mozaikowość upraw rolniczych oraz liczne zadrzewienia, które zapewniają zwierzętom dostatek pokarmu, miejsce schronienia oraz rozrodu. Bogaty świat bezkręgowców reprezentują głównie owady w tym: chrząszcze, motyle czy trzmiele. Liczny jest również świat kręgowców. Głównymi przedstawicielami ptaków są np.: bocian czarny, orlik krzykliwy czy puchacz. Z gromady ssaków teren otuliny Parku zamieszkują: nietoperze, jeleń, sarna, dzik, bóbr, lis, wydra i kuny. Ponadto na uwagę zasługują również płazy reprezentowane przez m.in.: salamandrę plamistą, rzekotkę drzewną i kumaka górskiego oraz gady na czele z gniewoszem plamistym, żmiją zygzakowatą, a także jaszczurkami: żyworodną i zwinką.  Wśród gatunków ryb stwierdzonych w ciekach wodnych na obszarze strefy ochronnej Parku występują np.: minóg strumieniowy, brzanka, lin, jesiotr czy pstrąg potokowy.

Liczba odsłon: 4294

Atrakcje

Grafika atrakcje

Liczba odsłon: 10101322

Multimedia

Liczba odsłon: 10087966
 do góry