Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-04-22 19:52:39

Aktualności

VI edycja konkursu krajoznawczo-kulturowego dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu.

W dniu 23 lipca 2019 roku w ramach współpracy z Zakładem Karnym w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu, pracownice Zespołu przeprowadziły konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym i Jaśliskim Parku Krajobrazowym. Z takiej formy resocjalizacji chęć skorzystania zdeklarowało 9-ciu osadzonych z Zakładu Karnego w Łupkowie Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu, którym wcześniej przekazano materiały szkoleniowe i edukacyjne do nauki. Podczas spotkania korzystając z prezentacji multimedialnej zaprezentowano walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe Jaśliskiego i Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Po sprawdzeniu prac i ocenieniu przez komisję konkursową wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i nagrody. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu „Bieszczadzka Kolejka Leśna”.

Przeprowadzony konkurs wykazał duże zainteresowanie przyrodą parków krajobrazowych i zaangażowanie osadzonych oraz potwierdził idee organizowania edukacji ekologicznych w Zakładach Karnych. Spotkania z osadzonymi mają na celu przekonanie ich do wartości proekologicznych, zapoznanie z przepisami o ochronie przyrody na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte różnymi formami ochrony przyrody.