Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-06-18 14:57:08

Aktualności

Odbiór I etapu prac zgodnie z umową zamówienia publicznego.

W dniu 29 listopada 2019 r. w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie odbył się odbiór I etapu prac zgodnie z umową zamówienia publicznego na „Wykonanie i dostarczenie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko – Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko – Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.” Z ramienia z ZKPK w Krośnie odbioru dokonała powołana przez Dyrektora Zespołu Komisja, natomiast ze strony wykonawcy uczestniczył Z-ca Dyrektora BULiGL Oddział w Przemyślu. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.