Data wydruku: 2021-09-22 00:58:01

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Ochrona czynna płazów - prace porządkowe przy oczku wodnym w Odrzykoniu.

Z punktu widzenia ochrony siedlisk, a tym samym różnorodności biologicznej, istotne są działania związane z utrzymaniem obszarów wodno-błotnych i ich odtwarzaniem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Udokumentowany na wielu obszarach zanik bagien, małych zbiorników wodnych, stawów, oczek wodnych, małych płytkich jezior, a także potoków i małych rzek, jest największym zagrożeniem dla licznych gatunków, które bądź to bezpośrednio bytują na tych terenach, bądź korzystają z nich, jako rezerwuarów wody pitnej.  Zamieszkują go organizmy charakterystyczne dla obu biocenoz (efekt styku) oraz takie, które są swoiste tylko dla tej strefy.  

Na podstawie porozumienia zawartego Pomiędzy Zespołem a Nadleśnictwem Kołaczyce w dniu 12 lipca br. ogrodzono oczko wodne w miejscowości Odrzykoń na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i uporządkowano teren wokół niego. Oczko wodne utworzone z inicjatywy Zespołu spełnia preferencje siedliskowe dla wielu gatunków gdyż jest to zbiornik wody słodkiej, zacieniony i wilgotny, obfitujących w różne zakamarki (kryjówki), odgrywający w środowisku naturalnym ważną rolę ekotonu.