Data wydruku: 2024-06-23 20:18:44

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Aktualności

Zakończenie realizacji zadania pn. Zachowanie bioróżnorodności na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego poprzez utrzymanie i poprawę stanu torfowiska alkaicznego – kontynuacja zadania.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zakończył realizację zadania z ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów dofinasowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

I. Zachowanie bioróżnorodności na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego poprzez utrzymanie i poprawę stanu torfowiska alkaicznego – kontynuacja zadania.

Wykonawca Zrywka Drewna i Usługi Leśne Jan Klimkiewicz, Wola Niżna 34 38-485 Wola Niżna zgodnie z umową z dnia 7 czerwca 2023 r. wykonał zadanie polegające na utrzymaniu i poprawie stanu torfowiska alkaicznego poprzez ręczne odkrzaczenie wybranych fragmentów młak na użytku ekologicznym „Moczeliska” na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego wraz z ręcznym usunięciem pozyskanej biomasy poza granice użytku. Całkowita powierzchnia prac wyniosła 2,13 ha i objęła ona działkę nr ewid. 12/4 Leśnictwo Mszana (123 f).

Koszt zadania wyniósł 30 000,00 zł. Kwota dotowana przez WFOŚiGW w Rzeszowie to 27 000,00 zł.