Data wydruku: 2024-05-28 21:46:36

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Dostępność Plus

Zgodnie z art. 14 ust. 1 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 11. 2020 poz. 1062) Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie wyznaczył Pana Grzegorza Cichy do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w ZKPK w Krośnie.

Do obowiązków koordynatora do spraw dostępności należy:

-przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działań służącemu poprawie dostępności osobom niepełnosprawnym przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowym w Krośnie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

-wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w czasie zwiedzania udostępnionej przez Zespół Terenowej Bazy Edukacyjnej i Ekspozycji Edukacyjno-Przyrodniczej oraz odwiedzających stronę internetową,

-prowadzenie obserwacji działań Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w sferze zwiększenia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

-informowanie Dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie o podjętych działaniach z zakresu realizowania zadań.

 

 

Koordynator do spraw dostępności - Grzegorz Cichy

Dane kontaktowe:

tel. (0-13) 43-631-87

e-mail: gcichy@parkikrosno.pl