Data wydruku: 2024-05-28 20:57:18

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Jaśliski Park Krajobrazowy

Rezerwat przyrody "Wadernik"

 Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989r. (Monitor Polski nr 44 poz. 357 z 1989r.) został utworzony na terenie Nadleśnictwa Dukla, Leśnictwo Maszana, rezerwat przyrody "Wadernik". Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie naturalnego stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata na terenie Beskidu Niskiego. Położony jest na obszarze wsi Mszana i Ropianka na terenie gminy Dukla w południowej części województwa podkarpackiego, obejmuje części stosunkowo wąskiej, głęboko wciętej doliny potoku oraz zachodnie i południowe stoki nad ciekiem wodnym. Rozpiętość wysokościowa rezerwatu jest niewielka i wynosi 56m (520 m n.p.m. najniższy punkt do 576 m n.p.m. najwyższy). Dominującym zbiorowiskiem leśnym jest żyzna buczyna karpacka oraz na trzech niewielkich polanach (źródliska i wysięki) zbiorowisko łąkowe z rzędu Molinietalia.

W drzewostanie panuje jodła z udziałem buka, niekiedy pojawia się domieszka jawora, świerka, osiki i innych gatunków.

 

W składzie flory rezerwatu zanotowano dotychczas 203 gatunki roślin naczyniowych. Gatunki objęte ochroną ścisłą to storczyk szerokolistny, storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, storczyk męski, podkolan biały, cis pospolity i z grzybów soplówka jodłowa. Gatunki objęte ochroną częściową to kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, przytulia wonna, pierwiosnek wyniosły, kalina koralowa.