Parki Krosno

e-mail:
www:
Data wydruku: 2021-02-26 10:52:37

Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Rezerwat przyrody "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku"

Rezerwat przyrody „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku” jest to rezerwat częściowy, florystyczny. Celem ochrony jest zachowanie stanowiska śnieżycy wiosennej oraz zbiorowisk łąkowych z bogatą florą gatunków chronionych. Cały obiekt położony jest w szerokim zakolu Sanu i charakteryzuje się dużym uwilgotnieniem podłoża. Na terenie rezerwatu przyrody występuje zbiorowisko wilgotnej łąki ostrożeniowej oraz pojedyncze zadrzewienia i zakrzewienia różnych gatunków wierzb, olchy szarej i jesiona wyniosłego. W rezerwacie bytują okresowo, głównie w celach pokarmowych, duże zwierzęta leśne, takie jak: jeleń europejski, sarna, dzik czy lis. Ponadto na terenie rezerwatu stwierdzono obecność: jeża wschodniego, kreta, nornicy rudej i myszy leśnej. Awifauna na obszarze rezerwatu i w jego pobliżu znajduje dobre warunki bytowe i lęgowa a reprezentowana jest m.in.: czaplę siwą, bociana czarnego, dzięcioła czarnego, kwiczoła. Okresowy występują też motyle. Jest to rezerwat podlegający ochronie czynnej, muszą na nim być prowadzone ingerujące w naturalne procesy zabiegi ochronne.

Ogólny opis roślinności (występującej na terenie rezerwatu):

Utworzenie rezerwatu "Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku" podyktowane było potrzebą ochrony naturalnego stanowiska śnieżycy wiosennej (Leucoium vernum), gatunku objętego ochroną. Rezerwat stwarza dogodne warunki dla obserwacji i badań nad tak licznie występującym gatunkiem chronionym.