Data wydruku: 2021-09-22 01:30:24

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Otulina Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

Rezerwat przyrody "Kamera".

Rezerwat przyrody ,,Kamera” położony na terenie otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, o powierzchni 37,39 ha w oddz. 180, 181 a, 183a Leśnictwa Brzostek. Administracyjnie znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, powiat dębicki, gmina Brzostek, miejscowość Smarżowa.

Rezerwat „Kamera” stanowi cenny przyrodniczo obiekt o szczególnie wysokich walorach florystycznych. Głównym celem utworzenia rezerwatu było zachowanie naturalnego skupiska kłokoczki południowej Staphylea pinnata oraz dobrze wykształconego zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae - Fagetum. Gatunek ten na Pogórzu Strzyżowskim osiąga północną granicę swego występowania. Ewenementem jest również to, iż gatunek ten jako roślina ciepłolubna, związana zwykle z południowymi słonecznymi zboczami, w tym rezerwacie zajmuje również stok północny. Ochronie podlega też las bukowy z innymi cennymi gatunkami roślin.

W głównym starodrzewie bukowym niektóre egzemplarze drzew  o rozmiarach zbliżonych do pomnikowych. W rezerwacie przyrody „Kamera” występuje typowo leśna flora związana głównie z zespołem żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej (Dentario glandulosaeFagetum collinum). Gęstą warstwę drzew tworzy głównie jodła (Abies alba) z udziałem buka (Fagus sylvatica) oraz domieszką jawora (Acer pseudoplatanus). Warstwę krzewów współtworzy podrost jodłowy i bukowy. Wskutek stosunkowo młodego wieku (ok. 30 - 40 lat) i znacznego zwarcia warstwy drzew runo jest słabo wykształcone, zajmując zaledwie 10% powierzchni. Tworzy go głównie kilka gatunków: bluszcz pospolity (Hedera helix), nerecznica samcza (Dryopteris filix – mas) i młode jodły, buki, jarząby. W południowej części występuje łęg podgórski oraz grąd niski. Spotkamy tu m.in.: wawrzynek wilczełyko, widłak goździsty, buławnik mieczolistny i bluszcz pospolity.

W rezerwacie występują liczne gatunki ssaków łownych i ptaków, w tym także drapieżnych, m.in. jastrzębie i myszołowy.