Data wydruku: 2024-06-23 19:30:02

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Dyrekcja

p.o. Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

inż. Andrzej Krężałek

tel. 13 43 631 87

Kompetencje

Zakres kompetencji dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2022 poz. 916): Art. 105 ust.4


Do zadań dyrektora parku krajobrazowego należy:

1) ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych;

2) organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej;

3) (uchylony)

4) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;

5) składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego.