Data wydruku: 2023-12-07 21:41:14

Parki Krosno

e-mail: poczta@parkikrosno.pl www: parkikrosno.pl

Dostępność+

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.parkikrosno.pl

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do parkikrosno.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-02-06.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-04.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://parkikrosno.pl/static/img/k204/sponsorzy/min/Deklaracja%20dostępności.pdf

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-11.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie można używać domyślnych skrótów klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Cichy, gcichy@parkikrosno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (13) 43 631 87 w godz. (7-15). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Składając skargę, bądź wskazując inną(alternatywną) formę dostępności proszę wykazać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej problem/prośbę,
- wskazanie alternatywnej- dogodnej formy dostępności cyfrowej, - wskazanie problemu, którego dotyczy zażalenie.
Odpowiedź na skargi, wnioski, zażalenia będą rozpatrywane w czasie siedmiu dni. W wypadku nie dostosowania się w/w terminie dotyczącym dostosowania się do osoby ze szczególnymi potrzebami, terminem ostatecznym są dwa miesiące. Skargi z powodu nie przestrzegania terminów proszę kierować na adres:
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie Ul. Trakt Węgierski 8A
38-450 Dukla
Adres email: poczta@parkikrosno.pl
Telefon: (13)43 631 87
oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zlokalizowany jest w Dukli ul. Trakt Węgierski 8A.

Do siedziby ZKPK w Krośnie można dojechać autobusem, bądź samochodem osobowym. Przed siedzibą znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
Do siedziby ZKPK w Krośnie prowadzi chodnik, z którego można dostać się bezpośrednio do budynku. Wejście zlokalizowane na tym samym poziomie, gdzie można wjechać wózkiem: inwalidzkim, dziecięcym oraz wejść z obszernym bagażem, bądź psem przewodnikiem.

Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie zainstalowany jest domofon służący do połączenia z sekretariatem i otwierania drzwi zewnętrznych a także dzięki niemu osoba potrzebująca pomocy może zasygnalizować swoją obecność.

Za wejściem głównym znajdują się drugie drzwi, które prowadzą do pomieszczenia na parterze, gdzie zlokalizowany jest punkt obsługi osób, które nie mogą poruszać się po schodach.
Na parterze zamocowane są tablice tyflograficzne wraz z opisem pomieszczeń w języku Braille’a.

Ponadto osoby słabo słyszące mogą skorzystać z pomocy przenośnego wzmacniacza głosu, do którego można podłączyć się za pomocą
mini Jack-a, bluetoothu, USB.
W budynku zlokalizowane są schody oznakowane taśmą odblaskową. W siedzibie Zespołu nie ma windy, schodołazu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

brak