Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

Rezerwat przyrody "Olszyna Łęgowa w Kalnicy"

Rezerwat przyrody  „Olszyna Łęgowa w Kalnicy” – celem ochrony leśnego rezerwatu o powierzchni 14,39 ha jest zachowanie fragmentu górskiego lasu łęgowego z udziałem olszy czarnej Alnus glutinosa. Jest to najwyżej położone stanowisko olchy (olszy) czarnej w Bieszczadach. Cały rezerwat znajduje się w starorzeczu, gdzie w okresie czwartorzędu utworzyły się holoceńskie torofowiska, obecnie wyróżniono torfowisko niskie i przejściowe. Zbiorowiska roślinne i flora rezerwatu charakteryzują się dużym stopniem naturalności. Dominująca na terenie rezerwatu olszyna bagienna odznacza się typowym dla tego zespołu rozluźnionym drzewostanem z licznymi lukami zajętymi przez roślinność bagienną i szuwarową. O dużej wartości przyrodniczej rezerwatu decyduje także bogaty skład florystyczny. Przeważają tu gatunki typowe dla siedlisk wilgotnych i świeżych związanych z lasami oraz torfowiskami. Rośliny prawnie chronione reprezentuje np. tojad wschodniokarpacki czy przedstawiciele rodziny storczykowatych. Najbardziej charakterystyczną grupą zwierząt są w rezerwacie gatunki synantropijne, powiązane ze środowiskiem łąkowo-zaroślowym. Z gromady ssaków licznie występują rzęsiorki oraz karczowniki. Na terenach z wysokim poziomem wody gruntowej i okresowo zalewanych doskonałe warunki rozrodu znajdują takie zwierzęta jak: kumak górski, traszki: górska i karpacka oraz inne zwierzęta ziemnowodne. Na terenie rezerwatu spotyka się ptaki związane ze środowiskiem rzek i potoków górskich, zwłaszcza z rodziny drozodowatych i pokrzewkowatych.

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 10:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 191 683