Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. (0-13) 43-631-87

Mapka

Przyroda

Ogromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

Rezerwat przyrody "Sine Wiry"

Rezerwat przyrody – „Sine Wiry” utworzony został w celu zachowania przełomowego odcina rzeki Wetliny wraz z otaczającym ją zespołem leśnym z fragmentami starodrzewu bukowo-jodłowego. Oprócz tego stanowi naturalną ostoję wielu rzadkich i chronionych zwierząt głównie ptaków i dużych ssaków w tym drapieżców. Na podkreślenie zasługuje występowanie takich zwierząt drapieżnych jak: niedźwiedzia brunatnego czy wilka, a zarośnięte brzegi Wetliny zamieszkuje wydra. Z innych gatunków wymienić należy zamieszkujące teren rezerwatu: sarny, jelenie i dziki. Do osobliwości awifauny zaliczyć można: orła przedniego, orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego czy występującą nad potokami i rzekami pliszkę górską oraz pluszcza. Płazy masowo reprezentuje salamandra plamista a w wodach Wetliny spotykamy pstrągi, troć wędrowną i brzanę karpacką. Na obszarze rezerwatu przyrody „Sine Wiry” zachowała się flora typowa dla bieszczadzkich biocenoz leśnych piętra pogórza i piętra regla dolnego. Jest ona stosunkowo bogata i urozmaicona, charakteryzuje się znacznym udziałem roślin górskich, głównie reglowych, związanych z płatami buczyny karpackiej. Dodatkowo spotykamy na terenie rezerwatu rośliny wschodniokarpackie i gatunki roślin ciepłolubnych. 

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 10:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 191 722