Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENT / SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA W ZESPOLE KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KROŚNIE

ZESPÓŁ KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KROŚNIE

ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Stanowisko:  Referent/Specjalista ds. ochrony środowiska                                                                                                                       

Termin składania ofert:  do dnia 28 stycznia 2019 r.

Miejsce pracy:  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla

Wymiar czasu pracy:  pełny etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie;

2) Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, geografia, ochrona przyrody;

3) Znajomość i umiejętność stosowania i interpretowania ustaw: o ochronie przyrody, kodeks postępowania administracyjnego, prawo ochrony środowiska, o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, o pracownikach samorządowych, o samorządzie województwa, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) Dobra znajomość terenu parków krajobrazowych nadzorowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, ich walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych;

5) Na stanowisko specjalisty - posiadanie minimum 1 roku pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w PGL Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska (jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, instytucje, etc.);

6) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;

7) Duże zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność przy wykonywaniu zadań;

8) Prawo jazdy kat. B – czynne;

9) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

10) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11) Nieposzlakowana opinia.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, zgodnie z założeniami statutowymi Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie;

2) Prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych w Zespole;

3) Prowadzenie ewidencji i wystawianie poleceń wyjazdów służbowych;

4) Prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją środków transportu, zgodnie z Instrukcją gospodarki samochodowej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie:

5) Wykonywanie lustracji terenowych obszaru parków pod względem identyfikacji zagrożeń dla środowiska przyrodniczego;

6) Informowanie społeczeństwa o przepisach o ochronie przyrody;

7) Współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parków krajobrazowych, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami mającymi związek z ochroną parków krajobrazowych;

8) Realizacja zadań ochronnych ustalonych dla Zespołu w planach ochrony Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego i Jaśliskiego Parku Krajobrazowego;

9) Przestrzeganie przepisów prawa oraz bieżący monitoring zmian legislacyjnych z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska i planowania przestrzennego;

10) Wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora Zespołu zadań i czynności związanych z funkcjonowaniem Zespołu;

Wymagane dokumenty formalne:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (curriculum vitae);

3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe lub staż pracy;

4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz posiadane prawo jazdy kat. B;

5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; oświadczenie o nieposzlakowanej opinii (zał. 2);

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zał. 3);

7) oryginał kwestionariusza osobowego zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze (zał. 1);

8)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV oraz wszystkie załączane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie (ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla) i w terenie. Budynek nie posiada windy i podjazdu. Praca przy monitorze ekranowym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, obsługa urządzeń biurowych.

Nabór składa się z następujących etapów:

1) Analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym.

2) Rozmowa kwalifikacyjna lub/i test kwalifikacyjny.

W przypadku niestawienia się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną/test kwalifikacyjny, kandydat zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego. Przez niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną/test kwalifikacyjny rozumie się również spóźnienie dłuższe niż 15 minut.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru kandydaci informowani będą drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na BIP Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu.

Staż pracy: okres zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę) potwierdza się kopiami świadectw pracy lub w przypadku trwania stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu.

Doświadczenie zawodowe: przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej. Należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia poprzez dołączenie kopii np.: umów, zakresów obowiązków, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

-   osobiście w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla, pokój Nr 6;

-   pocztą na adres: z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referent/Specjalista ds. ochrony środowiska w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie”

-   w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r. (data wpływu).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Oferty kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, którym nie zostało zaproponowane zatrudnienie przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał w danej procedurze naboru. Kandydaci wymienieni w protokole z przeprowadzonego naboru, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie komisyjnie zniszczone.

Oferty pozostałych kandydatów przechowywane są do czasu ogłoszenia wyników naboru danej procedury naboru. Kandydaci, którzy chcieliby odebrać złożone w danej procedurze naboru dokumenty powinni to uczynić osobiście w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników naboru, po którym to okresie oferty zostaną niezwłocznie komisyjnie zniszczone.

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z Klauzulą Informacyjną art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady EU 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla, e-mail: poczta@parkikrosno.pl, tel. 13 43 631 87;
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.
  3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.
  5. Do wskazanego terminu składania ofert w ogłoszeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestniczenie w procesie rekrutacji.
Załączniki:

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry