Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Co?

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, którzy mieszkają na terenie gmin położonych w parkach krajobrazowych.

Kiedy?

Od 1 czerwca do końca roku szkolnego czyli 26 czerwca. I etap będzie trwał od 1 do 25 czerwca (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem Bożego Ciała i piątku 12 czerwca). O godzinie 8.00 publikowany będzie zestaw składający się z 5 pytań testowych. Pytania dostępne będą do godziny 20.00. Przez pierwsze dwa tygodnie możecie się spodziewać stosunkowo łatwych pytań, a później poziom trudności będzie wzrastał. Finał odbędzie się 26 czerwca 2020 r. w godzinach 16.00-18.00.

Jak?

Uczestnicy konkursu, za zgodą rodziców, muszą się zarejestrować na stronie internetowej konkursy.zpkwm.pl. Każdy z użytkowników może mieć założone tylko jedno konto.

Wyniki

Informacja o wynikach testów z danego dnia będzie publikowana codziennie po zakończeniu testów – czyli o godzinie 20.00. W zestawieniu pojawi się Nick, ilość punktów uzyskanych przez uczestnika danego dnia oraz czas rozwiązywania testu.

Wyniki całego konkursu ogłoszone zostaną 29 czerwca o godzinie 12.00.

Nagrody

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody! Wśród uczestników konkursu, co tydzień będą rozlosowywane dodatkowe nagrody.

Organizator

Konkurs organizowany jest przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego we współpracy z Porozumieniem Parków Krajobrazowych Polski.

Regulamin

ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego we współpracy z Porozumieniem Parków Krajobrazowych Polski.

CELE KONKURSU

 1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych.
 2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.
 3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.
 4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
 5. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.
 6. Rozwijanie umiejętności interpretowania mapy.
 7. Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 8. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, uczęszczają do szkół zlokalizowanych na terenie gmin położonych w parkach krajobrazowych. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na platformie internetowej konkursy.zpkwm.pl. Każdy z uczestników konkursu może założyć tylko jedno konto na platformie.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs odbywać się będzie na platformie internetowej pod adresem zpkwm.pl/konkurs-pkp/ i polega na udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w formularzy internetowym.
 2. Konkurs będzie składał się z pytań tekstowych, zdjęć, filmów i nagrań dźwiękowych. Przeprowadzony będzie w formie testu jednokrotnego wyboru.
 3. Konkurs odbywać się będzie od 1 do 26 czerwca 2020, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz 11 i 12 czerwca.
 4. I etap konkursu odbędzie się w dniach od 1 do 25 czerwca 2020 r. (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz 11 i 12 czerwca). O godzinie 8.00 będzie publikowany nowy test zawierający 5 pytań z zakresu przyrody, historii i kultury obszarów parków krajobrazowych Polski. Test będzie dostępny przez 12 godzin – do godziny 20.00. Poprawne odpowiedzi wraz z dodatkowymi informacjami będą udostępnione po zakończeniu publikacji testu.
 5. Na wykonanie każdego z testów przewiduje się 15 minut.
 6. Użytkownik, który wypełnił test nie będzie mógł wypełnić go ponownie.
 7. Finał konkursu odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. w godzinach 16.00-18.00. Do uczestnictwa w finale zaproszenie zostaną wszyscy uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 5 w pierwszym etapie, na podstawie sumy zdobytych punktów w poszczególnych testach. Zaproszenie do uczestnictwa w finale wysłane będzie na adres internetowy podany podczas rejestracji w dniu 25 czerwca 2020, po zakończeniu I etapu konkursu. Test finałowy będzie się składał z 20 pytań i będzie przeprowadzony na platformie internetowej konkursy.zpkwm.pl.
 8. Zwycięzcą finału, zostanie uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów z wszystkich testów łącznie z testem finałowym.
 9. W kwestiach spornych decyzję podejmować będzie Jury powołane przez Organizatora.

NAGRODY

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.
 2. Wśród uczestników, którzy w ciągu tygodnia uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia, będą co tydzień rozlosowywane dodatkowe nagrody w postaci gadżetów i wydawnictw parków krajobrazowych.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00.
 4. Termin wręczenia nagród będzie podany na stronie internetowej konkursy.zpkwm.pl, najpóźniej będzie to miało miejsce 1 września 2020 podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 5. Dla szkół, których uczniowie najliczniej wezmą udział w konkursie przewidziana jest nagroda.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Warunkiem otrzymania nagrody przez laureatów konkursu jest dostarczenie do organizatora oświadczenia (załącznik nr 2).

UWAGI DODATKOWE

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 14 656 44 72 wew. 27 w godzinach 7.30-15.30, przez pocztę email konkursy@zpkwm.pl lub t.gawlik@zpkwm.pl oraz na stronie konkursy.zpkwm.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu internetowego Patki krajobrazowe Polski

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU INTERNETOWEGO PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego przedstawia poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana dziecka danych osobowych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Przedstawienie poniższych informacji jest dokonywane na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej jako „RODO”.

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Adama Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków, posiadający NIP: 945-21-18-710, REGON: 120848102, zwany dalej „ZPKWM”, będący wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, posiadający numery telefonów: 12 415 38 33, 12 415 72 21 oraz adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpkwm.pl.
 2. Pani/Pana dziecka dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, nazwy szkoły, miejscowości, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej – będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu: umożliwienia Pani/Panu dziecku udziału w Konkursie internetowym Parki Krajobrazowe Polski (zwanym dalej „wydarzeniem”) organizowanym przez ZPKWM, komunikacji z Pani/Pana dzieckiem na potrzeby przeprowadzenia wydarzenia, wykonanie postanowień regulaminu wydarzenia, a w przypadku wygrania przez Pani/Pana dziecka nagrody – zawiadomienia Pani/Pana dziecka o wygranej i umożliwienia wydania Pani/Panu dziecku nagrody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 4. Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w punkcie 2 mogą być osoby i podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez ZPKWM, w tym w szczególności: Marszałek Województwa Małopolskiego, oraz inne organy i instytucje państwowe upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe wskazane w punkcie 2 będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia przez Pani/Pana dziecka udziału w wydarzeniu organizowanym przez ZPKWM, lub przez inne okresy określone w szczególnych przepisach prawa, a w przypadku wygrania przez Pani/Pana dziecka nagrody – przez czas określony w przepisach prawa dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej, których okres przechowywania wynosi 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – na zasadach określonych w RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu na zasadach wynikających z RODO prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest brak możliwości uczestniczenia przez Pani/Pana dziecko w wydarzeniu organizowanym przez ZPKWM.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane również za pomocą systemu informatycznego i odpowiedniego oprogramowania. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu internetowego Parki krajobrazowe Polski

Oświadczenie osoby, której dziecka dane osobowe dotyczą

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu internetowego Parki krajobrazowe Polski, są one dla mnie zrozumiałe i akceptuję ich treść oraz opisane w nich zasady przetwarzania moich danych osobowych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imienia, nazwiska, nazwy szkoły, miejscowości, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej – w niezbędnym zakresie w celu w celu umożliwieniu mi udziału w Konkursie internetowym Parki Krajobrazowe Polski (zwanym dalej „wydarzeniem”) organizowanym przez ZPKWM, komunikacji na potrzeby przeprowadzenia wydarzenia, wykonanie postanowień regulaminu wydarzenia, a w przypadku wygrania nagrody – zawiadomienia o wygranej i umożliwienia wydania nagrody.

 

……………………………………, dnia …………..            Imię, nazwisko i podpis: …………………………

 

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry
rolex https://www.replicauhren.to will be the special heart and soul regarding specialist information and also talent. de.wellreplicas.to is world-famous for its grand complications and luxury watches. https://www.orologireplica.to/ for sale in usa high-performance steel ring are positioned between crystal clear glass along with the event returning cover up. https://www.redditwatches.com/ with fast shipping worldwide and 1 year warranty on all watches. design inspiration of the new women?ˉs wherewatches comes from the star ¨c large star.