Kompendium wiedzy

Kompendium wiedzy o Parkach

Mapka

Mapka

Przyroda

Grafika przyrodyOgromne leśne przestrzenie ( 65% powierzchni parku ) mozaikowo urozmaicają łąki i pastwiska. Las ukrywa liczne młaki ...

[ czytaj więcej ]

Rezerwaty

Grafika rezerwatówRozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z ...

[ czytaj więcej ]

Aktualności

Zespół otrzymał dofinansowanie z WFOSiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. Zachowanie różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej w paśmie Durnej i Łopiennika oraz Wołosania poprzez ochronę czynną polan śródleśnych.

Zbiorowiska półnaturalne na przestrzeni 60 lat ulegają gwałtownemu zarastaniu i tracą walor przyrodniczy i krajobrazowy. Z punktu widzenia przyrodniczego zmiana ta powoduje ujednolicenie szaty roślinnej i spadek różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej. Na zarastających polanach dolnoreglowych łącznie stwierdzono 330 cennych gatunków roślin. Dowiedziono, że cześć polan jest szczególnie cenna, gdyż reprezentują one siedliska związane ze zbiorowiskami wchodniokarpackimi czyli m.in. stanowiska w paśmie Jawornego i Wołosania. Z uwagi na walory krajobrazowe, jednymi z najciekawszych polan są stanowiska w rejonie masywu Durnej i Łopiennika, które sukcesywnie ulegają zarastaniu. Zarówno przez pasmo Wołosania jaki i Durnej przebiegają szlaki turystyczne m.in. Główny Szlak Beskidzki. 

Zadanie polega na odkrzaczaniu ściany lasu w zasięgu polan, usunięciu nalotów i podrostów                   z powierzchni polan i łąk, usunięciu pojedynczych drzew lekkonasiennych jak brzoza, osika, wierzba, drzew niebezpiecznych w szczególności przy szlakach turystycznych oraz obumarłych bądź zamierających niestanowiących walorów krajobrazowych w paśmie Durnej, Łopiennika i Wołosania. Zabiegi obejmą również jednokrotne wykoszenie powierzchni bądź fragmentów (koszenie mozaikowe) zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu „Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa wraz z autorskim opracowaniem stanu zachowania i propozycją działań ochronnych polan dolnoreglowych oraz łąk w piętrze pogórza na terenie Nadleśnictwa Baligród” Joanna Zalewska – Gałosz, Kraków 2015 r. na zlecenie Nadl. Baligród w ramach zadania z zakresu działalności LKP „Lasy Bieszczadzkie”.

Całkowita powierzchnia prac wynosi 4,44 ha w tym obejmuje ona poszczególne części:

1. l. Kołonice wydz. 178 c pow. całkowita 1,01 (wg. Waloryzacji Wołosań 5). Koszenie mozaikowe na części polany z ominięciem płatów szczawiu alpejskiego, wietlicy samiczej, nerecznicy samczej oraz goryczki trojeściowej.

2. l. Jabłonki - wydz. 179 b, pow. całkowita 0,42 ha (wg. opracowania Sasów 1) – usuwanie pojedynczych drzew i krzewów, koszenie mozaikowe z ominięciem płatów szczawiu alpejskiego i borówki czarnej. Usunięcie drzew zagrażających przy szlaku turystycznym (k. czerwony).

3. l. Jabłonki - wydz. 181 b – pow. całkowita 0,72 ha (wg. opracowania Sasów 2) – koszenie mozaikowe z ominięciem płatów goryczki trojeściowej, kosmatki olbrzymiej i borówki. Odsłonięcie obrzeży polany poprzez usunięcie nalotów i podrostów, gałęzi zacieniających (dostępnych, bez konieczności wspinania się). Pozostawienie drzew „pastwiskowych”.

4. l. Jabłonki - wydz. 66 c – tym luka, 0,23 ha (wg. opracowania Durna 2) – wycięcie jodeł, wierzb i brzóz zacieniających polanę. Odkrzaczenie ściany lasu z podrostów. Koszenie mozaikowe obejmujące głównie płaty jeżyny z pominięciem płatów goryczki trojeściowej, dziewięćsiłu bezłodygowego, szczawiu alpejskiego i borówki czarnej. Usunięcie drzew zagrażających przy szlaku turystycznym (k. niebieski)

5. l. Jabłonki - wydz. 66 b – luka 0,17 ha – w części szczytowej Durnej – polana widokowa – usunięcie drzew zagrażających, koszenie mozaikowe z pominięciem szczawiu alpejskiego, borówczysk oraz płatów z goryczką trojeściową. Usunięcie drzew niebezpiecznych przy szlaku turystycznym (k. niebieski).

6. l. Wola Górzańska - 166Ac – luka 0,29 ha - odkrzaczenie wzdłuż szlaku turystycznego z nalotów i podrostów oraz usunięcie drzew zagrażających.

7. l. Jabłonki - wydz. 72 b – łąka śródleśna pow. 0,56 ha –w kierunku Łopiennika, utrzymanie w stanie nieleśnym – koszenie mozaikowe, odkrzaczanie, usunięcie drzew niebezpiecznych przy szlaku turystycznym (k. czarny). Uwaga – granica nadleśnictw.

8. l. Jabłonki - wydz. 72 c – pow. 0,61 ha – pasmo Łopiennika, usunięcie pojawiających się drzew i krzewów, koszenie mozaikowe, utrzymanie w stanie nieleśnym

9. l. Jabłonki – wydz. 72 d – pow. 0,43 ha – j.w.

Celem zadania jest spowolnienie procesów zarastania polan dolnoreglowych w paśmie Wołosania i Durnej będących wynikiem zaprzestania kulturowego wypasu na terenie Bieszczadów, zachowanie różnorodności krajobrazowej i ekosystemowej, zwiększenie atrakcyjności górskich szlaków turystycznych poprzez przywrócenie polan widokowych. Ponadto celem jest również zachowanie różnorodności gatunkowej, gdyż wykaszanie czy odkrzaczanie wpisuje się w aktywną ochronę ekosystemów nieleśnych jakimi są łąki/polany dolnoreglowe.

 Zadanie jest współfinasowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Atrakcje

Grafika atrakcje

Multimedia

 do góry